Lua-todo

Często zapominamy co musieliśmy zrobić. Pomocne w tym okazują się listy todo. Tadzik pochwalił się czymś takim w perlu. Nie mogłem tego tak zostawić i jako osobą lubiąca Lua odpowiedziałem takim kodem:

#!/usr/bin/lua
tasks={}
y=" \27[32m✔\27[0m "
n=" \27[31m✗\27[0m "
 
function read()
  for line in io.lines( 'task' ) do
   table.insert( tasks, line )
  end
end
 
function save()
  local file = io.open ( 'task', 'w' )
  for i,v in pairs( tasks ) do
   file:write( v .. "\n")
  end
end
 
function print_t( opt )
  for i,v in pairs( tasks ) do
   local d = v:sub( 1, 1 )
   if d == "+" then
if opt == "--all" then print( y .. v:sub(2) ) end
   else print( n .. v:sub( 2 ) ) end
  end
end
 
function toggle( n )
  if tasks[ n ]:sub( 1, 1 ) == "-" then
   a, b = "-", "+"
  else
   a, b = "+", "-"
  end
  tasks[n] = tasks[n]:gsub(a, b, 1)
end
 
o = arg[1]
read()
if o == "ls" then print_t( arg[2] )
elseif o == "rm" then table.remove( tasks, n )
elseif o == "check" or o == "undo" then toggle( tonumber( arg[2] ) )
elseif o == "clear" then tasks = {}
else table.insert( tasks, "-" .. o )
end
save()
Aktualny kod na githubie.
Kod opiera się na wczytaniu pliku z zadaniami do tablicy, ewentualnych zmianach w tablicy i zapisaniu wszystkiego z powrotem do pliku.